Beta Bunyan Ball: Four Men, Two Using Crosscut Saw to Cut Log